Najem okazjonalny lokalu

Umowa najmu okazjonalnego może dotyczyć jedynie lokali mieszkalnych i może zostać zawarta z najemcą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Najem okazjonalny lokalu uregulowany został w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będąc osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego może dotyczyć jedynie lokali mieszkalnych i może zostać zawarta z najemcą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego nie jest sporządzana przez notariusza, bowiem dla swej ważności wymaga zachowania jedynie formy pisemnej.

Najem okazjonalny dedykowany jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, bowiem dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali przeznaczony jest najem instytucjonalny lokali.

Zgodnie z zapisem w ustawie do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

1/ oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu,

2/ wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

3/ oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się to oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego, w sytuacji gdy najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie z urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu, właściciel może złożyć do Sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zawierającemu oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o czynnościach notarialnych związanych  z instytucją najmu okazjonalnego lokalu  prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią.