czynności notarialne

Czynności notarialne

dokonywanie czynności notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną  nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Wyjątkowo może dokonać tego w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. 

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1. sporządza akty notarialne;


2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;


3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;


4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;


5. sporządza poświadczenia;


6. spisuje protokoły;


7. sporządza protesty weksli i czeków;


8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;


9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;


10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;


11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;


12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;


13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.